After&Before:ArcadeCardiff08-25/03

giphy-1

After and Before draws on Richard Higlett fascination with the ideas and writings of the Irish polymath J. W.  Dunne. In various papers and consolidated in An Experiment with Time (1927) and The Serial Universe (1934) Dunne discusses the notion that time is not linear and dreams are made of fragments of the future. Dunne’s work runs parallel to theories on quantum physics and suggest we can mentally travel to other points in time and be physically present in them. Dunne’s ideas have informed popular culture most notably in Richard Matheson’s novel Bid Time Return (1975) which was made into the film Somewhere in Time  (1980) and most recently in The Story of Your Life by Ted Chiang which was adapted into the film Arrival  (2016). This take on time travel and perception is referred too directly in a text in the space which suggest it a photocopy from a magazine yet to be published.

As an activity, the gallery will contain 20 unhung paintings stacked against the walls. These are waiting for any viewer to hang and curate the exhibition themselves. Once the work is hung and the moment is acknowledged, the works are quickly returned to a stack as the pack is reshuffled. The result is an exhibition in flux as installation and presentation become a cyclic process with outcomes intentionally brief and the idea that anything is finished or resolved is questioned.

The 20 monochrome paintings refer to the chromatic mean colours of the planets and moons in the solar system. This suggests that there is an order to these immovable truths as they are at different distances from the Sun. In not revealing the linear order of the paintings, the system is defined by the viewer and opinion replaces truth or factual evidence.

Higlett is also interested in the location of ArcadeCardiff in a Shopping Mall and views the exhibition as a ‘prop’ or simulation of an actual exhibition, just as the adjacent shops change their displays.

Alongside After and Before, Higlett will be creating a free download edition, a digital typeface based on particles of dust and dirt.

When the gallery is closed he will be documenting other shows; the alternatives he could have displayed instead. This sideshow will be documented only on line.

A talk on the ideas behind the installation at ArcadeCardiff will be held at 2pm on Sunday 26th March, the day after the exhibition has closed and during the de-install.

Mae After and Before yn ffocysu ar ddiddordeb Richard Higlett mewn syniadau ac ysgrifau y Gwyddel hollddysgedig J.W. Dunne.

Mewn nifer o bapurau, ac wedi’ chadarnhau yn An Experiment With Time (1927) a The Serial Universe (1934) mae Dunne yn trafod y syniad fod  amser ddim yn unllin a fod breddwydion yn ddarnau o’r dyfodol. Mae gwaith Dunne yn debyg I theorïau ffiseg cwantwm ac yn awgrymu fedrwn deithio yn feddyliol i wahanol fannau o amser a bod yno’n gorfforol. Mae syniadau Dunne wedi dylanwadu ar ddiwylliant poblogaidd fel Bid Time Return (1975) nofel gan Richard Matheson sydd wedi ei thrawsnewid i ffilm or enw Somewhere In Time (1980) ac hefyd y ffilm Arrival (2016) a oedd yn seliedig ar  The Story of Your Life gan Ted Chiang. Mae’r agwedd yma at deithio mewn amser a chanfyddiad yn cael ei gyfeirio yn rhy uniongyrchol mewn testun yn y gofod sy’n awgrymu ei fod yn lungopi o gylchgrawn sydd eto i’w gyhoeddi.

Fel gweithgaredd, bydd yr oriel yn cynnwys 20 darlun heb ei hongian mewn pentyrau yn erbyn y waliau. Maent yn aros i’r gwyliwr i hongian a churadu’r arddangosfa eu hunain. Unwaith maent i fyny ar y waliau a’r foment wedi’ chydnabod, mae’r darluniau yn cael eu dychwelyd yn ôl i’r pentwr ac yn cael eu ailgymysgu. Y canlyniad yw arddangosfa sy’n llifo tra mae gosodiad a chyflwyniad yn dod yn broses gylchol gyda chanlyniad bwrpasol fyr a’r syniad bod unrhywbeth wedi’ orffen neu wedi ei benderfynu yn cael ei gwestiynu.

Mae’r 20 darlun unlliw yn cyfeirio at liwiau cymedrig cromatig y planedau a lleuadau yng nghyfundrefn yr haul. Mae hyn yn awgrymu bod trefn i’r gwirionedd ddisymyd am eu bod gwahanol pellteroedd o’r haul. Trwy beidio datgelu trefn y darluniau, mae’r system yn cael ei bendefynu gan y gwyliwr ac mae barn yn cymryd lle tystiolaeth ffeithiol.

Mae gan Higlett hefyd ddiddordeb yn lleoliad Arcadecardiff, mewn rhodfa siopa ac yn gweld y sioe fel prop neu ddynwarediad o arddangosfa, fel mae siopau cyfagos yn newid eu arddangosfeydd.

Ynghyd a After and Before, bydd Higlett yn creu fersiwn lawrlwytho am ddim, gwynebfath digidol yn seiliedig ar ronynnau o lwch a baw.

Pan mae’r oriel ar gau mi fydd yn dogfennu sioeau eraill, gwaith eraill y gallai wedi arddangos yn lle. Bydd y Sideshow yma yn cael ei ddogfennu ar lein yn unig.

Bydd sgwrs i drafod syniadau tu ôl i’r gosodiad yn cael ei gynal am 2pm Dydd Sul 26ain o Fawrth, diwrnod ar ol i’r arddagosfa orffen ac yn ystod y dadosodiad.

Further reading https://scienceforartists.wordpress.com/2011/09/20/artist-and-picture-by-j-w-dunne/

0r41zk

after-and-before-print

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s